Montessori viidessä minuutissa – mistä siinä on kyse?

Kopio mallista Kopio mallista RULE-5.png

Montessoripäiväkotia käyvien lasten tyytyväisenä äitinä saan aina silloin tällöin vastata kysymykseen siitä, mistä koko hommassa oikeastaan on kysymys. Olen kirjoittanut tästä jo aiemmin, mutta halusin palata aiheeseen vielä uudestaan mahdollisimman helposti lähestyttävällä ja tiiviillä tavalla.

”Viisi minuuttia aikaa – selitä minulle, mistä tässä montessorijutussa oikein on kyse!” Okei, onnistuu. Itse asiassa voin selittää viidessä sekunnissa, mitä montessoripedagogiikka on minulle: älykkään, sekä akateemisia taitoja että pehmeitä arvoja arvostavan vanhemman valinta, joka kunnioittaa lapsen oikeutta itsenäisyyteen.

Mutta koska olet harkinnut lupaavasi käyttööni viisi minuuttia, jatketaan syvemmälle aiheeseen…

Nimetön suunn.malli-70.png

1. Lapsilähtöisyys

 • Montessoriympäristössä opetetaan yksilöä, ei ryhmää.
  • Montessorimenetelmä mahdollistaa kullekin lapsiryhmän jäsenelle yksilöllisen, lapsen tarpeita ja kehitysvaihetta vastaavan opetuksen
 • Lapsi on vastuussa oppimisestaan – opettaja on vain opas, joka auttaa lasta matkallaan
 • Kukin lapsi on tiettyjen rajojen puitteissa vapaa valitsemaan, minkä puuhan parissa työskentelee ja työskenteleekö yksin, kaksin vai pienessä ryhmässä
 • Lapsi on vapaa käyttämään valitsemansa materiaalin parissa sen verran aikaa kuin haluaa
 • Lapsi on vapaa liikkumaan luokkatilassa ja valitsemaan työskentelypaikkansa.
  • Valintansa mukaan hän voi työskennellä pöydän ääressä, lattialle levittämällään matolla tai ihanteellisesti ehkä jopa luokkatilan jatkeena olevalla terassilla.

Nimetön suunn.malli-13

2. Opettaja on opas lapsen omassa oppimisprosessissa

 • Päämääränä on lapsen itsenäinen oppiminen niin, että opettaja voi vetäytyä tarkkailijan rooliin.
 • Opettaja ohjaa lapsia, joilla on vaikeuksia valita itselleen tekemistä ja lapsia, jotka häiritsevät toisia
 • Opettaja esittelee lapsille uusia materiaaleja yksilöllisesti sitä mukaa kun opettaja havainnoidessaan näkee kunkin olevan valmis.
  • Ohjauksen jälkeen lapsi voi käyttää esiteltyä materiaalia itsenäisesti (ja tarvitessaan pyytää opettajalta apua).
 • Opettaja järjestää luokassa pienryhmätilanteita lapsille, joilla on samankaltaisia tarpeita
  • Montessoripäiväkodissa opettaja saattaa esimerkiksi opettaa pienryhmälle, miten nenä niistetään, tai laulaa yhdessä lasten kanssa;
  • koulussa opettaja saattaa koota pienryhmän esimerkiksi geometrian opetusta varten tai järjestääkseen keskustelun ajankohtaisista aiheista.
 • Opettajan toiminta perustuu lasten huolelliseen tarkkailemiseen ja sen perusteella tehtyihin ratkaisuihin siitä, mitä kukin lapsi ja ryhmä kokonaisuutena tarvitsee nyt ja lähitulevaisuudessa
 • Vuorovaikutusta leimaa molemminpuolinen kunnioitus ja tasa-arvo, ei opettajan auktoriteetti

Nimetön suunn.malli-14

3. Montessorimateriaalit ja valmisteltu ympäristö

 • Opettajan tehtävä on valmistella ympäristö, jossa lapsi kykenee saavuttamaan täyden potentiaalinsa
 • Montessoriympäristön perusominaisuuksia ovat kutsuvuus, viihtyisyys, kauneuslapsenkokoisuus ja käytännönläheisyys
  • Huonekalut ja tarvikkeet ovat lapsen saavutettavissa ja kooltaan lapsille sopivia, keittiön tiskialtaasta ja leikkuuveitsistä alkaen
  • Tavarat asetellaan helposti saavutettaville avohyllyille.
  • Montessoriluokassa vallitsee selkeä järjestys, jossa jokaisella tavaralla on oma paikkansa
 • Montessoriympäristö on kunnioittava, rauhallinen ja iloinen; kunnioittavan ja ystävällisen käytöksen ylläpitäminen ja mallintaminen on yksi opettajan aktiivisista tehtävistä.

Nimetön suunn.malli-71.png

Valmisteltu montessoriympäristö on kutsuva, hyvässä järjestyksessä ja lasta varten suunniteltu. Kuvia erään montessoripäiväkodin taaperoluokasta.

 • Ympäristössä on lapsen saatavilla montessorimateriaaleja, jotka on suunniteltu houkuttamaan ja kiinnostamaan lasta samalla kun ne opettavat jotakin.
  • Materiaalit jakautuvat käytännönelämään liittyviin, sensorisiin, matemaattisiin, kielellisiin ja kulttuurisiin materiaaleihin (tiedepuuhat, maantieteelliset ja historialliset materiaalit, taidetouhut, musikaaliset materiaalit ja liikkumispuuhat).
  • Kukin materiaali keskittää lapsen huomion ja keskittymisen yhteen asiaan kerrallaan
 • Materiaalit ovat itseohjautuvia ja kertovat lapselle, jos jokin on mennyt vikaan niin, että lapsi voi itse huomata ongelman ja keksiä ratkaisun

Nimetön suunn.malli-15

4. Valmistellussa ympäristössä toimitaan tiettyjen periaatteiden mukaan

 • Lapsella on paljon vapauksia, mutta ne toteutuvat selkeiden sääntöjen ja periaatteiden puitteissa
 • Jokaisen materiaalin käyttöön liittyy alku, keskikohta ja loppu
  • Lapsi aloittaa tekemisen järjestämällä itselleen työskentelypaikan (pöydän ääressä tai lattialle levitetyllä matolla)
  • Lapsi saa käyttää materiaalia niin kauan kuin haluaa
  • Materiaali palautetaan käytön jälkeen aina takaisin paikalleen niin, että se on valmiina seuraavaa käyttäjää varten (kutakin materiaalia on montessoriympäristössä aina saatavilla vain yksi tismalleen samanlainen).
 • Toisia ihmisiä ja heidän tekemisiään kunnioitetaan.
  • Lapset saavat vapaasti katsella toistensa työtä ja lapset voivat myös keskenään sopia, että puuhailevat saman materiaalin parissa yhdessä, mutta kenenkään työhön ei saa koskea tai puuttua ilman hänen lupaansa.

Nimetön suunn.malli-16

5. Lasten välillä ei ole kilpailua, ja sisäistä motivaatiota vaalitaan

 • Lapset eivät kilpaile keskenään, vaan työskentelevät yhteistyössä
 • Lapsille ei anneta arvosanoja, palkintoja tai rangaistuksia, vaan he työskentelevät koska ovat kiinnostuneita, koska puuhat tuottavat heille iloa ja koska he haluavat oppia
  • Vanhemmat ja lapset itsekin saavat toki opettajalta tietoa edistymisestä
 • Montessoriryhmät ovat aina sekaikäryhmiä (0-3-v., 3-6 v., 6-9-v., 9-12 v.).
  • Lapset saavat nähdä, mitä kohti he kehittyvät, huomata, millaisista lähtökohdista he ovat kasvaneet nykyiseen pisteeseen ja saada runsaasti kokemusta toisten auttamisesta ja opettamisesta.

Nimetön suunn.malli-23.png

6. Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen kehitys

 • Tavoitteena on mahdollistaa lapsen ihanteellinen kehittyminen älyllisesti, fyysisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti
  • perinteinen koulujärjestelmä keskittyy opettajajohtoisesti akateemisiin taitoihin ja niiden mittaamiseen arvosanoin
 • Montessoripedagogiikka vaalii lasten halua oppia 
 • Montessoripedagogiikan tavoite on aktiivisesti auttaa lasta ymmärtämään omaa aikakauttaan ja rakentaa ihmisten välille rauhaa ja kunnioitusta.
  • Maria Montessori oli kuudesti ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

Nimetön suunn.malli-25.png

7. Tieteellinen lähestymistapa

 • Montessoripedagogiikka syntyi ja kehittyi italialaisen lääkäri Maria Montessorin (1870-1952) vuosikymmeniä jatkuneen tutkimustyön pohjalta
 • Kansainvälisen kattojärjestön, AMI:n, tutkimusyksikkö seuraa tiedemaailmaa ja arvioi montessoriperiaatteita tuoreen tutkimusnäytön valossa
 • Myös pedagoginen sisältö itsessään on tieteeseen perustuvaa; lapsille kerrotaan maailmasta ilmiöineen tieteeseen perustuen
 • Kiistatonta näyttöä montessoripedagogiikan paremmuudesta verrattuna perinteiseen koulujärjestelmään ei toistaiseksi ole, sillä tieteellistä tutkimusta aiheesta ei ole tehty vielä paljon
  • Näyttää kuitenkin siltä, että lapset saattavat hyötyä montessoripedagogiikasta verrattuna perinteiseen, opettajalähtöiseen koulujärjestelmään
  • On myös jo viitettä muun muassa siitä, että montessoripedagogiikka saattaa vähentää sosioekonomisen taustan merkitystä lapsen koulumenestykseen siinä, missä perinteisessä (amerikkalaisessa) koulujärjestelmässä taustan merkitys kasvaa kouluvuosien kuluessa

Nimetön suunn.malli-27.png

Nimetön suunn.malli-69.png

+ Mutta entä leikki ja mielikuvitus?

 • Montessoripedagogiikan tavoitteena on tarjota lapselle ensimmäiseksi käsitys maailmasta ja sen ihmeistä sellaisena kuin se oikeasti on
 • Maria Montessori havannoi, että mikäli lapset saavat itse valita, he valitsevat yleensä mieluummin jonkin asian tekemisen oikeasti kuin saman tekemisen leikisti
  • Montessori järjesti lapsille ympäristön, jossa heillä on mahdollisuus tehdä todellisia asioita, mikä on valitettavan harvoin yhtä hyvin mahdollista lapsen muissa arkisissa ympäristöissä
  • Montessoriympäristössä ei ole tavallisia leluja.
   • Montessoripäiväkodeissa ei ole nukkeja, leikkikeittiöitä tai leikkilääkärilaukkuja – sen sijaan siellä on hoidettava lemmieläin, oikea keittiö jossa lapset saavat oikeasti laittaa ruokaa ja ehkäpä toimiva stetoskooppi, jolla voi kuunnella sydämen lyöntejä.
 • Päiväkoti-ikäiset lapset työskentelevät montessorimateriaalien parissa yleensä kolme tuntia päivässä, joten muullekin jää lapsen jokapäiväisessä elämässä aikaa.
  • Montessorimateriaalien käyttäminen päiväkodissa tai koulussa ei sulje pois lapsen vapaata mielikuvitusleikkiä valmistellun montessoriympäristön ulkopuolella.
   • (Lapset todella tarvitsevat mielikuvitusleikkiä monistakin syistä: kehityksellisistä, mielenterveydellisistä, viihteellisistä!)
  • Kannattaa huomioida sen mahdollisuus, että lapset kenties hyötyvät vapaan mielikuvitusleikin lisäksi myös mahdollisuudesta tehdä asioita, joita montessoriympäristö tarjoaa
 • Olen joskus kohdannut virheellisen luulon, ettei montessoriympäristöissä esimerkiksi luettaisi lapsille kirjoja. Lapsille luetaan, ja lapsen saatavilla olevat laadukkaat lastenkirjat ovat osa montessoriympäristöä.
  • Montessorilähestymistavassa tehdään kuitenkin ero mielikuvituksen ja aikuislähtöisen fantasian välille.
   • On eri asia lukea päiväkoti-ikäisille lapsille esimerkiksi Onni-poikaa tai kertomusta karhunpennuista kuin satua lohikäärmeistä ja keijukaisista.
    • Montessoripedagogiikassa aikuislähtöisen fantasian aika on kouluiässä.
 • Kaiken kaikkiaan siis montessorifilosofia ei missään nimessä ole mielikuvitusvastainen, vaan päin vastoin tähtää lapsen mielikuvituksen ja luovuuden vaalimiseen

Nimetön suunn.malli-28.png

+ Entä jos lapsi haluaa tehdä vain yhtä asiaa, eikä halua ollenkaan oppia lukemaan tai laskemaan tai tehdä muuta, mitä koulumaailmassa pitää tehdä?

 • Kokemukset montessoriympäristöissä jo yli sadan vuoden ajalta, lähes kaikista maailmankolkista, osoittavat, että lapset haluavat oppia! 
 • Lapset ovat usein kullakin hetkellä erityisen kiinnostuneita jostakin
  • joku innostuu esimerkiksi erityisesti kirjoittamisesta ja keskittyy intensiivisesti kirjaimiin; kun hän saa kaikessa rauhassa seurata kiinnostustaan ja paneutua siihen, hän siirtyy eteenpäin kun on valmis, esimerkiksi suurimman kirjoittamistarpeensa tyydytettyään kiinnostumaan erityisesti numeroista tai kartoista tai klassisista maalauksista. Esimerkiksi.
 • Montessoriopettaja pitää huolen, että kaikki opetussuunnitelmaan kuuluvat osiot tulevat läpikäydyiksi.
  • Opettaja osaa lasta tarkkailemalla tarjota lapsen kiinnostuksiin ja kehitysvaiheeseen sopivia uusia materiaaleja ja ohjausta oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.
  • Peruskouluiässä lapset voivat esimerkiksi pitää opettajan kanssa joka viikko tai tiuhemmin palaverin, jossa yhdessä suunnitellaan seuraavan viikon oppimistavoitteet ja käydään läpi, että edellisviikolla asetetut tavoitteet ovat täyttyneet.
   • Sitten lapsi suunnittelee itse työskentelynsä, on oman oppimisensa valtias, valitsee tehtävänsä vapaasti, pitää työskentelystään päiväkirjaa ja huolehtii, että viikkosuunnitelmaan kirjatut tavoitteet toteutuvat.
   • Opettaja tarjoaa ohjausta ja tukea tavoitteiden täyttämiseen lapsen tarpeiden mukaan.

Nimetön suunn.malli-67

Onko sinulla kokemusta montessorista tai jotakin, joka siinä mietityttää? Kommentoi alle, niin keskustellaan!

Nämä aiemmin ilmestyneet artikkelit saattavat kiinnostaa sinua:

 

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s